Selectează o Pagină

Vrei să participi la o licitaţie publică? Ai nevoie de o propunere tehnică!

Formularul de propunere tehnică pentru licitație este un document central şi critic când vine vorba de o licitație. Deşi criteriul de atribuire în cadrul unei licitații este, de cele mai multe ori, prețul cel mai scăzut, nu poți ajunge în etapa de evaluare financiară dacă nu ai trecut de etapa evaluării propunerii tehnice.

Vă prezentăm mai jos instrucțiunea ANAP privind atribuirea contractelor de achiziție publică aferente proiectelor de investiții cuprinse în Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR)

Prezenta secțiune detaliază formalitățile ce trebuie îndeplinite, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din Anunțul de participare simplificat, precizări privind garanțiile solicitate, modul în care trebuie întocmite și structurate Propunerea Tehnică și cea Financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac. Informațiile sunt grupate în funcție de structura secțiunilor Anunțului de participare din SEAP (secțiunea IV.4).

Conținutul prezentului document poate fi utilizat ca parte integrantă a documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție publică pentru următoarele domenii:

 1. Construcția, extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă/rețelei publice de apă uzată
 2. Construcția, extinderea și/sau modernizarea stației de epurare/stației de tratare a apei
 3. Construcția, extinderea și/sau modernizarea/ renovarea construcțiilor civile (grădinițe, creșe, after school, licee, școli, clădiri/monumente, așezăminte monahale, cămine culturale)
 4. Construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces agricole sau forestiere, a drumurilor de interes local, a drumurilor de acces la așezăminte monahale)
 5. Modernizarea infrastructurii secundare de irigații, clădirilor aferente stațiilor de pompare și/sau racordare la utilități, inclusiv construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat.
 1. Modul de prezentare al propunerii tehnice pentru licitație

Propunerea tehnică se va prezenta la rubrica special prevăzută în S.I.C.A.P. în acest sens, respectiv „Documente de calificare și propunere tehnică” și va include:

 1. Formularul de Propunere Tehnică (conform formularului pus la dispoziție de Autoritatea contractantă) incluzând toate informațiile solicitate;
 2. Documentele tehnice care nu conțin informații legate de prețuri.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/ contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Se recomandă ca propunerea tehnică să cuprindă secțiunile din structura caietului de sarcini, după cum urmează:

 1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini;
 2. Graficul general de realizare a investitiei din care să rezulte încadrarea în durata contractului de achiziție publică prin Planificarea fizică și valorică a activităților pe săptămâni, cu indicarea tuturor fazelor/etapelor de realizare a acestora, în ordinea și succesiunea logică a evenimentelor (cu duratele de timp necesare pe activități și poziționarea în timp a acestora, precum si cu evidențierea punctelor de control/jaloanelor relevante pentru urmărirea realizărilor, respectiv intervalele de raportare aplicabile), împreună cu alocarea resurselor umane pe parcursul execuției (în funcție de responsabilitățile/atribuțiile deținute pentru realizarea fiecărei activități în parte) și cu histograma costurilor (respectiv explicitarea resursei financiare), informații care vor trebui să probeze transpunerea prevederilor caietului de sarcini într-un plan de implementare fezabil. Această secțiune va conține, după caz, și planul de lucru cu asociații/subcontractanții în raport cu eventualele activități care urmează să fie derulate de către fiecare asociat/subcontractant în parte (cu evidențierea cel puțin a denumirii respectivelor entități);
 • Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate;
 • Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul).
 • Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere lucrări fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu cele ale art. 151 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, respectiv art. 232 din Legea nr. 99/2016, coroborate cu cele ale art. 156 din Anexa la H.G. nr. 394/2016, document ce va fi semnat în forma autentică;
 • Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) vor prezenta o declarație pe proprie răspundere a ofertantului din care să rezulte faptul că, la elaborarea ofertei, ofertantul a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă pe toată durata de îndeplinire a contractului de lucrări (model – formularul nr. 5). care sunt în vigoare în România, precum și că le va respecta în vederea implementării contractului.

Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau pe site-ul http://www.inspectmun.ro/legislatie/legislatie.html.

Informații privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de mediu, se pot obține de la Agenția Națională pentru Protecția Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.

Ofertantul poate să viziteze amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei, împreună cu o persoană desemnată din partea Autorității Contractante.

Potențialii ofertanți care intentionează să viziteze amplasamentul, trebuie să transmită cu cel puțin 2 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru vizita amplasamentului, o scrisoare prin care își anunță intenția de a participa la vizită.

Participanții la vizita amplasamentelor îsi vor asigura mijloacele de transport în vederea efectuării vizitei.

La nivelul propunerii tehnice, în secțiunea dedicată personalului contractantului/resurse si organizare, ofertanții urmează să includă o descriere a modului de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniul din care face parte obiectul contractului.

Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă. Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/propunerilor/activităților ofertate/propuse de operatorii economici din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini, cu scopul protejării acesteia împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

În situația în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj pentru factorul de evaluare “prețul ofertei”, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț) până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

PROPUNEREA TEHNICĂ POATE CONȚINE, ÎN FUNCȚIE DE CERINȚE:

 • Descrierea completă a lucrărilor ce vor fi executate (metodologia de execuție);
 • Planul de lucru;
 • Lista standarde normative în vigoare;
 • Planul Calității;
 • Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări – pe parcursul execuției lucrărilor;
 • Planul de Control al Calității, Verificări si Încercări -Laborator;
 • Proceduri Tehnice de Execuție;
 • Informații despre managementul deșeurilor inerte, calitatea execuției, protecția mediului;
 • Modalitatea de asigurare a accesului la specialiștii necesari și obligatorii (Manager de proiect, șef de șantier, RTE, Responsabil CQ, responsabil SSM);
 • Planul cu măsurile privind protecția mediului (plan de atenuare a impactului de mediu, supraveghere, control si monitorizare);
 • Planul privind măsurile de supraveghere a lucrărilor în perioada de garanție acordată;
 • Propunerea de management de trafic pe timpul execuției lucrărilor;
 • Grafic fizic;
 • Grafic Gantt cu evidențierea drumului critic;
 • Grafic rețea/ Diagrama Pert;
 • Curba “S”;
 • Histogramă personal;
 • Organizarea de șantier cu planșe;
 • Descrierea planului privind asigurarea pazei șantierului;
 • Organigramă;
 • Prezentarea Sistemului de Management Integrat.

Propunerile tehnice vor fi elaborate ținând cont de specificațiile fiecărei proceduri în parte, respectând cu strictețe cerințele fișei de date, caietului de sarcini și ale eventualelor clarificări.

Contactează-ne la numarul 0786171858 sau pe adresa de email contact@vreausaparticip.ro pentru suport în elaborarea formularului de propunere tehnică!

Va invitam in continuare sa va familiarizati si cu ceea ce inseamna propunerea financiara.