Selectează o Pagină

Vrei să participi la o licitaţie publică? Aici ai câteva informaţii despre sistemul de licitaţii publice!

O nu chiar scurtă, dar necesară introducere în ceea ce înseamnă licitaţiile publice!

 

Termenul de achizitii publice este folosit pentru a descrie obtinerea de lucrari, produse si servicii de catre autoritatile publice/”autoritati contractante”. Pentru eficienta vom folosi termenul de “licitatie publica” intrucat este cel mai comun si cel mai uzitat.

Regulile de licitatii publice se refera la proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica de produse, servicii si lucrari.

Regulile in baza carora se atribuie contractele de licitatii publice sunt menite sa asigure libertatea de miscarea bunurilor si serviciilor si sa garanteze ca procedurile de atribuire respecta reglementarile privind libera concurenta.

Achizitiile publice reprezinta un aspect esential al investitiilor publice: stimuleaza dezvoltarea economica si reprezinta un element important pentru dinamizarea pietei.

Achizitiile publice sunt importante – ele reprezinta 19 % din PIB-ul UE si fac parte din viata noastra de zi cu zi.

De asemenea, achizitiile publice ofera oportunitati pentru intreprinderi, incurajand astfel investitiile private si contribuind in mod concret la cresterea economica si la crearea de locuri de munca.

Achizitiile publice joaca un rol important in canalizarea fondurilor structurale si de investitii europene. Se estimeaza ca aproximativ 48 % din fondurile structurale si de investitii europene sunt cheltuite in cadrul achizitiilor publice.

Principalii actori ai sistemului de licitatii publice

I Supraveghetorii sistemului de licitatii publice

 • Agentia Nationala pentru Achizitii Publice
 • Ministerul Economiei si Finantelor
 • Consiliul National de Solutionarea Contestatiilor.

II Autoritatile contractante

 1. Autoritatile  si  institutiile  publice centrale  sau  locale,  precum  si  structurile  din componenta  acestora care au delegata calitatea de ordonator de  credite  si  care  au  stabilite  competente  in domeniul achizitiilor publice;
 2. Organisme de drept public: Orice entitati,  altele decat autoritatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice si care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
 • sunt infiintate pentru a satisface nevoi de interes general, fara caracter comercial sau industrial;
 • au personalitate juridica;
 • sunt finantate, in majoritate, de catre entitatile sus-mentionate sau de catre alte organisme  de  drept  public  ori  se  afla  in  subordinea,  sub  autoritatea  sau  in coordonarea ori controlul unei entitati dintre cele sus-mentionate, sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumatate din membrii consiliului de administratie/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiti de catre o entitate dintre cele sus-mentionate, ori de catre un alt organism de drept publica.

 3. Asocierile care cuprind cel putin o A.C. dintre cele prevazute la lit. a) sau b).

Entitati contractante

 1. a) Entitatile si institutiile publice centrale sau locale, precum si structurile din componenta acestora care au delegata calitatea de ordonator de credite si care au stabilite competente in domeniul achizitiilor publice;
 2. b) Organismele de drept public;
 3. c) Asocierile care cuprind cel putin o entitate contractanta dintre cele prevazute de mai sus

III Operatorii economici

Operatorul economic este orice persoana fizica sau juridica, de drept public ori de drept privat, sau grup ori asociere de astfel de persoane, care ofera in mod licit pe piata executarea de lucrari si/sau a unei constructii, furnizarea de produse ori prestarea de servicii, inclusiv orice asociere temporara formata intre doua ori mai multe dintre aceste entitati.

Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire in calitate de ofertant sau candidat, individual ori in comun cu alti operatori economici, inclusiv in forme de asociere temporara constituite in scopul participarii la procedura de atribuire, subcontractant propus sau tert sustinator, in conditiile prevazute de lege.

Este esential ca agentii economici care doresc sa participe la licitatiile publice,

 • sa afle in cel mai scurt timp posibil in primul rand care sunt licitatiile la care ar putea sa participe si
 • sa afle toate detalii legate de aceste  licitatii: denumirea autoritatii contractante, procedura de atribuire, conditii de participare, data limita de depunere a documentatiei de participare si obtinerea a caietului de sarcini aferent.

 Operatorul economic poate urmari anunturile de achizitii prin licitatie publica, din surse publice.

 

IV Procesul de achizitie publica

Procesul de achizitie publica reprezinta o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii   unui contract de achizitie publica.

Etape:

 1. PLANIFICAREA ACHIZITIEI PUBLICE

Planificarea achizitiilor nu se limiteaza doar la alegerea procedurii de achizitie publica si stabilirea calendarului activitatilor, aceste faze reprezentand de fapt doar finalul acestei etape.

 • Identificarea nevoilor si stabilirea prioritatilor la nivel de autoritate;
 • Estimarea valorii constractului de achizitie;
 • Identificarea dispozitiilor legale aplicabile;
 • Identificarea si evaluarea potentialelor riscurilor ce pot aparea pe parcursul derularii procedurii de achizitie publica;
 • Alegerea procedurii de atribuirea contractului de achizitie publica;
 • Intocmirea programului anual de licitatii publice(cuprinde toate contractele pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie pe parcursul anului);
 • Obtinerea aprobarilor pentru declansarea procedurii;
 • Stabilirea calendarului procedurii functie de succesiunea activitatilor in cadrul procedurii utilizate pentru atribuirea contractelor.

 

 1. INITIEREA SI LANSAREA PROCEDURII

Aceasta etapa se refera la activitatile desfasurate de autoritatea contractanta pentru: a face cunoscuta tuturor procedura pentru a solicita, in mod direct, oferte de la potentiali furnizori, executanti sau prestatori.

Nota : Este LIBERA participarea la proceduri de achizitie publica (cu exceptia contractelor rezervate) oricarui furnizor, executant sau prestator, indiferent daca acesta a achizitionat sau nu documentatia emisa de autoritatea contractanta.

Succesiunea activitatilor este, de regula, urmatoarea:

 • Publicarea anuntului de intentie;
 • Intocmirea Documentatiei pentru Elaborarea si Prezentarea Ofertei  (DEPO);
 • Informatii generale– asa cum sunt acestea precizate in Sectiunea I din DSEPO;
 • Fisa de date a achizitiei (Corelatie cuDUAE) (prezentata in Sectiunea II din DSEPO) – adapteaza, completeaza sau detaliaza parametrii/cerintele prezentate in “Informatii generale” la particularitatile procedurii in derulare, adica specifica: cerintele de calificare, modul de elaborare a ofertei (inclusiv continutul acesteia),modalitatea de prezentare si data limita pentru prezentarea ofertelor,momentul si locul deschiderii ofertelor,criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica, factorii luati in considerare pentru evaluarea ofertelor;
 • Formulare si modele de documente, inclusiv DUAE;
 • Caietul de sarcini( prezentat in Sectiunea III din DSEPO);
  • Contine specificatiile tehnice ale produselor-lucrarilor–obiectului serviciului ce urmeaza a fi achizitionat;
  • Reprezinta documentul in baza caruia se intocmeste propunerea tehnica si determina propunerea financiara.
 • Contractul –( prezentat in Sectiunea V din DSEPO): Contract de Furnizare, Contract de Servicii, Contract de Lucarari;
 • Numirea comisiei de evaluare;
 • Publicarea anuntului de participare.

 NOTA : Pentru atragerea unui numar ca mai mare de participanti se pot utiliza si alte mijloace de informare la nivel national.  Aceste metode de informare suplimentare sunt esentiale pentru eficienta procedurii si pentru a demonstra diligenta autoritatii contractante in derularea procedurii.

 Operatorul economic gaseste un anunt de licitatie publica de interes, obtine Caietul de Sarcini si Documentatia de Atribuire aferente licitatiei, pregateste dosarul de participare si ideplineste cerintele autoritatii contractante, pana la data limita specificata in anunt.

 

 1. DERULAREA PROCEDURII
 • Primirea candidaturilor si selectarea candidatilor (daca este cazul)/ Primirea ofertelor
 • Deschiderea ofertelor

Ofertele se deschid la data si locul indicate in anuntul de participare si in documentatia de atribuire. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la sedinta de deschidere a ofertelor.

Nota : Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia : ofertelor intarziate,  ofertelor care nu fac dovada constituirii garantiei pentru participare.

 • Evaluarea ofertelor

Eliminarea intr-o anumita etapa determina iesirea din competitie.

Comisia de evaluare are obligatia de a desfasura activitatile de examinare si evaluare numai la sediul autoritatii contractante.

Pe parcursul evaluarii comisia de evaluare va solicita clarificarile pecare le considera necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, specificand termenul de transmiterea acestora.

Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca acordul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

In caz de divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, presedintele acesteia are obligatia de a solicita reanalizarea punctelor dedivergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare.

 • Stabilirea ofertei castigatoare

Oferta castigatoare se va desemna din ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica:

  • pretul cel mai scazut;
  • costul cel mai scazut;
  • cel mai bun raport calitate-pret;
  • cel mai bun raport calitate-cost.

Daca si preturile ofertate sunt egale atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, in plic inchis, sau sa atribuie contractul de achizitie publica unuia dintre ofertanti care au oferit cel mai mic pret, pe baza aplicarii unor criterii suplimentare cu caracter exclusiv tehnic.

 1. FINALIZAREA PROCEDURII
 • Comisia de evaluare inainteaza Raportul de Evaluare Autoritatii Contractante;
 • Autoritatea contractanta comunica tuturor celor implicati rezultatulaplicarii procedurii;
 • In perioada de asteptare, de la comunicarea rezultatului pana la incheierea contractului, se pot transmiteContestatiile;
 • Solutionarea contestatiilor (daca este cazul);
 • Incheierea contractului.

Contractul de achizitie publica se incheie:

 • cu ofertantul a carui oferta este stabilita castigatoare de catre comisia de evaluare;
 • numai devreme 7 zile de la transmiterea rezultatului procedurii si in perioada de valabilitate a ofertelor.
 • Daca ofertantul a carui oferta este castigatoare refuza sa semneze contractul, acesta pierde garantia de participare, iar procedura se finalizeaza astfel:
 • fie se atribuie contractul de achizitie publicaurmatorului clasat;
 • fie se anuleaza procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
 • returnarea garantiilor de participare la licitatie se face in cel mult 3 zile lucratoare de la  publicarea anuntului de atribuire.

Publicarea Anuntului de Atribuire

Anuntul de atribuire se publica in cel mult 48 de zile dupa ce s-a finalizat procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, dialog competitiv, negociere, prin atribuirea contractului de achizitie publica sau prin incheierea acordului – cadru.

Proceduri de Atribuire:

 • licitatia deschisa (LD);
 • licitatia restransa (LR); 
 • negocierea competitiva (ND); 
 • dialogul competitiv (DC); 
 • parteneriatul pentru inovare (PPI); 
 • negocierea fara publicare prealabila (NFPP); 
 • concursul de solutii (CS); 
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice; 
 • procedura simplificata (PS);

– Online:

 • Licitatie deschisa 
 • Licitatie restransa 
 • Cerere de oferte 
 • Achizitie directa prin Catalog electronic
 • Licitatia electronica

–  Offline

 • Licitatie deschisa
 • Licitatie restransa
 • Cerere de oferte
 • Negociere competitiva
 • Dialogul competitiv
 • Parteneriatul pentru inovare

 

 1. DERULAREA CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
 • Constituirea Garantiei de buna executie ( daca este cazul);
 • Intrarea in efectivitate a contractului;
 • Derularea Acordului Cadru;
 • Indeplinirea obligatiilor asumate si receptii partiale;

 6FINALIZARE CONTRACT

Receptie finala si restituire garantie de buna executie (daca s-a constituit).