Selectează o Pagină

Ce este procedura simplificată? Şi e mai  „simplă” faţă de restul procedurilor sau e doar o denumire?

           Procedura simplificata este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a licitatiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 227.215 lei;
 • Produse si servicii:129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice:334.050 lei.

In sectorul “licitatiilor publice clasice”, autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile precizate mai sus prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Exceptie fac autoritatile contractante care atribuie contracte de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, acestea organizand propriile proceduri simplificate de atribuire, cu respectarea principiilor.

In sectorul “utilitatilor”, entitatile contractante, în sensul art. 3 alin. (1) lit. e ), si intreprinderile publice, in sensul art. 3 alin. (1) lit. bb) din lege, atribuie contractele cu valoare mai mica decat pragurile sus-mentionate prin aplicarea procedurii simplificate.

Procedura simplificata este reglementata de Art. 113. din Legea 98/2016.

1. Cand se utilizeaza procedura simplificata?

 • In conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016 pentru achizitiile publice;

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

 • In conditiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 99/ 2016 pentru contractele sectoriale.
 • Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora.

2. Cum se initiaza?

Prin publicarea in SICAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.

Autoritatea contractanta aplica procedura simplificata prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SICAP pot depune oferta.

Daca nu sunteti inca inregistrati in SICAP, va inregistram noi in mod gratuity.

3. Cum se desfasoara?

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara

 • intr-o singura etapa obligatorie.
 • in mai multe etapecare presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor. In acest caz nu se utilizeaza mijloacele electronice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, doua zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari (exceptie art.102). Raspunsul va fi publicat in SICAP, fara a dezvalui identitatea solicitantului.

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta (documente de calificare, propunere tehnica si propunere financiara) si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

In urma finalizarii procedurii simplificate, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SICAP un anunt de atribuire in termen de 15 zile de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, precum si orice modificare a contractului/acordului-cadru.

In cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita, in conformitate cu alin. (11) lit. c).

Important!!!  In cazul in care exista liste oficiale ale operatorilor economici agreati sau modalitati de certificare sau includere a acestora in astfel de liste, aprobate prin hotarare de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractanta are dreptul de a le utiliza atunci cand aplica procedura simplificata.

4. Care sunt teremenele limita, pentru anuntul de participare si depunere a ofertelor?

 • cel putin 10 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;
 • cel putin 6 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de produsede complexitate redusa;
 • cel putin 15 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.
 • in cazul unei situatii de urgenta,  A.C. poate stabili o perioada redusa pentru depunerea ofertelor,
  • nu mai mica de 9 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la procedura simplificata, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse, respectiv de 12 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.

5. Care sunt criteriile de calificare si selectie?

Se solicita doar cerinte privind :

 • Motivele de excludere;
 • Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
 • Experienta similara.

6. Criteriul de atribuire(art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut (cel mai uzual criteriu de atribuire);
 • costul cel mai scazut.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa si procedura simplificata intr-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SICAP pot depune oferta.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SICAP).

Alte proceduri de atribuire:

 • licitatia deschisa (LD);
 • licitatia restransa (LR);
 • negocierea competitiva (ND);
 • dialogul competitiv (DC);
 • parteneriatul pentru inovare (PPI);
 • negocierea fara publicare prealabila (NFPP);
 • concursul de solutii (CS);
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice.