Selectează o Pagină

Continuăm seria de răspunsuri la cele mai întâlnite întrebari din domeniu.

  • Am o firmă noua înfiinţată/cu cifră de afaceri mică. Pot participa la o licitaţie?

Consultaţi materialul de pe pagina https://vreausaparticip.ro/2021/07/30/f-a-q-intrebari-si-raspunsuri-despre-licitatiile-publice/ unde am răspuns la întrebarea “Cum aleg o licitaţie?”

  • Ce este garanţia de participare?

Aşa cum îi spune şi denumirea, e o garanţie pe care o cere beneficiarul pentru a se asigura că nu vă veţi retrage oferta pe perioada evaluării ofertei şi că veţi semna contractul. Garanţia de participare este, de obicei, 1% din valoarea estimată a licitaţiei şi se poate constitui în două modalităţi:

  • Prin ordin de plată direct în contul beneficiarului – în acest caz garanţia de participare vi se returnează integral la sfârşitul licitaţiei;
  • Prin instrument de garanţie emis de o societate de asigurări (poliţă de asigurare) – în acest caz se plăteşte prima de asigurare şi suma nu este returnabilă la sfârşitul licitaţiei pentru că asigurătorul este cel care preia riscul de a plati în caz că vă retrageţi oferta în timpul perioadei de evaluare sau refuzaţi să semnati contractul dupa ce sunteţi declaraţi câştigă
  • Ce este garanţia de bună execuţie?

Dupa încheierea contractului de execuţie, sunteţi obligaţi prin lege să constituiţi garanţia de bună execuţie. Ca şi valoarea ea reprezintă 5% sau 10% din valoarea totală a contractului şi este o sumă de bani ce vi se reţine în cazul în care, pe perioada garanţiei, se constată deficiene sau neconformităţi ale lucrării executate.

Textul de lege sună aşa: “Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorității contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului de achiziție publică”

Şi pentru o mai bună claritate a ceea ce este această garanţie, vom apela tot la textul legii: “Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.”

La fel ca şi garanţia de participare, cea de bună execuţie se poate constitui prin aceleaşi modalităţi – OP sau instrument de garantare. Însă, spre deosebire de garanţia de participare, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate de beneficiar executantului, atât timp cât lucrarea implică mai multe etape de execuţie şi, implicit, emiterea mai multor facturi. Atunci când lucrarea este de valoare mai mică şi se va emite la finalul execuţiei o singură factura, nu se poate apela la o astfel de modalitate de constituire a garanţiei de buna executie, rămânând doar variantele de OP şi poliţă de asigurare.

Ce se întâmplă cu aceşti bani? Tot textul de lege este edificator în acest sens:

“În cazul contractelor de lucrări, autoritatea contractantă are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:

a)70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b)restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală.” 

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă punem la dispoziţie numărul nostru de telefon – 0786171858 şi adresa de email – contact@vreausaparticip.ro!