Selectează o Pagină

Din analiza prevederilor art. 3 alin. (1) lit. w) și lit. yy) din Legea nr. 98/2016 și respectiv, ale art. 3 alin. (1) lit y) și zz) din Legea nr. 99/2016, rezultă că furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează servicii către contractant, iar subcontractantul execută anumite părţi sau elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Prin urmare, subcontractantul îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul contractului încheiat între contractantul principal și autoritatea contractantă, fiind implicat în procesele tehnologice/specifice de îndeplinire a obiectului contractului.

De asemenea, textul de lege precizează în mod explicit că punerea la dispoziţie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi.

Spre deosebire de subcontractant, furnizorul doar pune la dispoziția contractantului principal sau chiar subcontractantului produse sau servicii, după caz, fără a interveni în desfășurarea unor etape din acel contract, nefiind astfel implicat direct în executarea contractului de achiziţie publică.

Totodată, spre deosebire de furnizor, subcontractantul e considerat participant în procedura de atribuire (art. 53 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 și art. 66 alin. (1) din Legea nr. 99/2016), fiindu-i aplicabile, pe cale de consecință, inclusiv dispozițiile legale ce reglementează conflictul de interese.

Având în vedere că subcontractantul execută activităţi din contract, legislația în domeniul achizițiilor publice/achizițiilor sectoriale impune anumite obligații în sarcina ofertantului cu privire la subcontractanți, obligații care nu există în cazul furnizorilor, respectiv:

 • de a cuprinde în oferta sa documentele şi informaţiile prevăzute de lege referitor la subcontractare (informaţii privind partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinită de subcontractanţi şi valoarea acesteia, DUAE pentru subcontractant, acordul de subcontractare, documentele justificative de calificare aferente subcontractantului la solicitarea autorităţii contractante).
 • pot fi solicitate ofertantului/candidatului informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 și respectiv art.      232 din Legea nr.99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică/sectorial, sau atunci când se introduc noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractant/subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, sumele aferente prestațiilor precum și numele, datele de contact, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanţi să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

Corelativ acestor obligații:

 • în procesul de evaluare a ofertelor, capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi va fi luată în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens (art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 și art. 185 alin. (4) din Legea nr. 99/2016);
 • în situația unei viitoare participări la o procedură de achiziție publică, în calitate de ofertant/ofertant asociat/terț susținător, lucrări/serviciile realizate în calitate de subcontractant vor fi luate în considerare pentru îndeplinirea experienței similare.

În esență, pentru îndeplinirea activităţilor aferente unei/unor părţi din contract, subcontractanţii propuşi de contractant trebuie să aibă capacitatea tehnică şi profesională pentru partea lor de implicare şi nu trebuie să se afle în situaţiile de excludere (prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, potrivit dispoziţiilor art. 170 alin. (1) şi art. 174 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, respectiv cele prevăzute la art. 177, 178 şi 180. din Legea nr. 99/2016, potrivit dispozițiilor art. 183 alin. (1) și art. 187 alin. (1) din Legea nr. 99/2016).

Față de obligațiile precizate mai sus și luând în considerare faptul că acestea nu există în cazul furnizorilor, referitor la calitatea de furnizor într-un contract de lucrări sau servicii, putem concluziona asupra următoarelor aspecte :

 • nu echivalează cu realizarea, executarea lucrărilor/serviciilor respective;
 • nu implică pentru acesta obligația legală de a nu se afla în situațiile de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din lege;
 • nu există obligația legală pentru ofertant de a preciza datele de identificare ale furnizorilor;
 • nu sunt solicitate ofertantului/candidatului informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a furnizorilor, neexistând nici dreptul de a solicita in documentatia de atribuire lista furnizorilor;
 • nu există obligația completării DUAE pentru furnizor.

Corelativ celor anterior menționate, în cazul furnizorului/furnizorilor:

 • această calitate nu poate fi invocată ca experiență similară în realizarea unui contract de achiziție publică de servicii;
 • capacitatea tehnică şi profesională a furnizorului/furnizorilor unui ofertant nu va fi luată în considerare, deoarece ei nu sunt implicați direct în contrat;

Astfel, demarcația dintre cele două calități este dată de următorul aspect : în cazul furnizorului, accentul cade pe punerea la dispoziție a produselor/serviciilor, acceptat fiind și că furnizorul le poate instala ori amplasa (ori prestează servicii către contractant, potrivit art. 3 lit. w) din Legea nr. 98/2016, respectiv art. 3 lit. y) din Legea nr. 99/2016), pe când în cazul subcontractantului acesta furnizează/prestează/execută în mod direct produse/servicii/lucrări, activități care sunt parte din obiectul contractului de achiziție publică.

În ceea ce-l privește pe subcontractant (dar nu și pe furnizor), pot apărea situații potențial generatoare de conflict de interese, de aceea autoritatea/entitatea contractantă este obligată să asigure publicitatea datelor de identificare ale subcontractantului propus în aceleași condiții în care este obligată să asigure publicitatea datelor ofertantului.

Nu în ultimul rând, autoritatea contractantă este îndreptățită să îi solicite ofertantului transmiterea de informații și de documente relevante referitoare la capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului propus cu privire la partea din contract pe care acesta urmează să o îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă să-l respingă pe acesta și să solicite ofertantului – o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică și profesională necesară.

În termeni practici, furnizorii sunt persoane, organizații sau altă entitate care furnizează bunuri sau servicii, în scopul desfășurării adecvate a activității unei organizații, cum ar fi:

 • producători, distribuitori, importatori de materii prime, materiale, semifabricate, echipamente, utilaje;
 • prestatori de servicii (reparații, bănci, consultanță, medicale, sociale etc.);
 • persoane fizice.

Aveţi alte întrebări legate de licitaţiile publice?
https://vreausaparticip.ro/2021/07/30/f-a-q-intrebari-si-raspunsuri-despre-licitatiile-publice/

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă punem la dispoziţie numărul nostru de telefon – 0786171858 – şi adresa de email – contact@vreausaparticip.ro!